Продвигаем гендерное равенство по-новому!
Гендердик теңчиликке жаңыча жетишүү!
New narratives towards a gender equal sociеty!

Кыргыз Республикасынын төртүнчү мезгилдүү баяндамасына карата Аялдарды басмырлоонун бардык формаларын жоюу жөнүндө конвенция боюнча БУУнун комитетинин корутунду сунуштамаларын ишке ашыруунун иш-аракеттер планы

Бөлүш